Splašková kanalizace Zborná

Splašková kanalizace Zborná

13.7.2017 v 8.00 hodin proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby betonové gravitační opěrné zdi u ČS3 ve Zborné.


13.7.2017 (čtvrtek)

V 8.00 hodin proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby betonové gravitační opěrné zdi u ČS3 ve Zborné. Opěrná zeď je řešena jako betonová gravitační tvaru obráceného písmene T. Založení na železobetonové desce. Délka opěrné zdi 15,6 m.

20.3.2017

Po odstranění vad a nedodělků bránících v užívání a doplnění dokumentace bylo ukončeno přejímací řízení a stavba byla objednatelem převzata s vadami a nedodělky nebránícími užívání s termínem odstranění těchto vad do 30.5.2017.

2.2.2017

Zhotovitel díla předal dokumentaci stavby.

12.1.2017

Byl proveden soupis vad a nedodělků kromě komunikací a čistých terénních úprav.

9.1.2017

Byly ukončeny komplexní zkoušky čerpacích stanic a bylo zahájeno přejímací řízení celého díla.

5.1.2017

Byly zahájeny komplexní zkoušky v trvání min. 72 hodin.

4.1.2017

Proběhly individuální zkoušky zařízení čerpacích stanic včetně vizuální prohlídky zařízení kontroly jištění a ostatních pomocných zařízení.

1.12.2016

Veškeré práce na stavbě byly přerušeny z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, zhotovitel provádí pouze drobné opravy.

24.11.2016

Byly provedeny finální asfaltové povrchy, upravují se krajnice.

20161124_085619

 

16.11.2016

Byly provedeny konstrukční vrstvy ve výkopech kanalizace a byly zahájeny práce na asfaltových vrstvách.

D1 D2 D3

10.11.2016

Proběhla výstavba opěrné zdi u ČS3 a podkladní vrstvy pro novou komunikaci v ČS2.

B C

3.11.2016

Do čerpacích stanic byla namontovaná technologie.

A1 A2 A3

27.10.2016

V rámci víceprací byly opraveny stoky jednotné kanalizace v blízkosti nově budované splaškové kanalizace z důvodu havarijního stavu.

6 7

20.10.2016

Finální asfaltový povrch na komunikaci v Pávově v místech průběhu výtlačného řadu.

5a 5b 5c

22.9.2016

Proběhly dokončovací terénní práce na stoce A, probíhá výstavba opěrné zdi a el. pilíře u ČS 3.

4a 4b 4c

8.9.2016

Byly zahájeny práce na stoce B4 a osazena poslední šachta na stoce B, B32.

3b 3c 3a

24.8.2016

Poslední práce na stoce B končící šachtou B32.

2b

18.8.2016

Na stoce B4.1 byla provedena sonda na kořenový systém a skladbu horniny v blízkosti vzrostlé lípy, dle průzkumu bylo konstatováno, že poslední úsek stoky B4.1 a napojení dvou přilehlých nemovitostí bude prováděno ručním výkopem, aby se zamezilo poškození kořenového systému stromů.

20160818_085857

4.8.2016

Další část stoky B4 je hotová.

20160822_095106

21.7.2016

Postupující práce na stoce B4.

20160818_090207

7.7.2016

Byly zahájeny terénní úpravy u ČS2.

20160811_091821

7.6.2016

Pokračující práce na stoce B odkryly stávající jednotnou kanalizace, která je ve velmi špatném technickém stavu.

4 4a 4b

2.6.2016

Na stoku A již byla připojena stoka A2.

3 3a

 30.5.2016

Pod nákladním automobilem se propadla vozovka v místě sklepů bývalého stavení.

2 2a 2b

26.5.2016

Pokračují práce na stoce B současně na připojení již vybudované stoky B5 na stoku B.

1 1a

 

12.5.2016

Problémy se skalnatým podložím se projevují při budování všech stok.

20160512_083416 20160512_083954 20160513_100415 20160513_100509

10.5.2016

Zhotovitel vytěžil velké žulové balvany pro případné zájemce z řad zahrádkářů.

8a 8b 8c 8d

5.5.2016

Obrusná vrstva asfaltu byla odstraněna v celé šíři vozovky.

7a 7b

3.5.2016

Pracovníci zhotovitele denně řeší problém s uložením kanalizačního potrubí a koordinaci s ostatními sítěmi.

6a 6b

 

28.4.2016

Práce probíhají v pomalejším tempu z důvodu výskytu skalnatého podloží a samostatných žulových balvanů.

5a 5b

21.4.2016

Pokračují práce na stoce B v příjezdové komunikaci do Zborné.

4

19.4.2016

Práce podél parkoviště pro sjezdovku byly ukončeny, také část stoky A2 je již hotova.

3a 3b

14.4.2016

Byly uloženy základní díly pro ČS1 a zahájila se výstavba stoky B.

2a 2b

7.4.2016

Práce pokračují na páteřní stoce A od ČS 3.

1

4.4.2016

Byly zahájeny práce na ČS1 a pokračují zemní práce na přívodní stoce A k ČS3.

21 ČS 1 20a 20 od ČS 3

31.3.2016

Pokračují práce na stoce C, kde je současně s gravitačním potrubím pokládán výtlačný řad z ČS2.

19 C 17b 17a C nahoru

25.3.2016

Probíhají zemní práce na poslední části výtlačného řadu v Pávově s připojením na stávající kanalizační síť.

Byly zahájeny práce na stoce A2.

Na stoce C1 byly ukončeny práce a byly provedeny terénní úpravy.

18 Pávov 16 A Muhl 17 C dole

 

24.3.2016

Čisté terénní úpravy ukončily práci na stoce B5.2.

15 Ruskaj 15a

17.3.2016

Polovina stoky A2.1 je již hotova, výtlačný řad se již buduje podél bývalého kempu v Pávově.

11 Dohnal 12 Pávov 12a

15.3.2016

Pokračují práce na stoce B5.1.

Byla osazena ČS3 a probíhá budování přívodní kanalizační stoky.

8 Vítek 9 ČS 3 9a

10.3.2016

Práce na stoce B5 jsou dokončeny, čisté terénní úpravy budou provedeny po vyschnutí zeminy.

Byly zahájeny práce na ČS3.

6 Havlíček 7 ČS 3

3.3.2016

Dokončují se práce na výtlačném řadu ze Zborné do Pávova v části lesa.

3a 3 Pávov

25.2.2016

Horní část stoky A1 je již dokončena. Pokračují práce na spodní části.

1 Kratochvíl 1a

22.2.2016

Pokračující budování výtlačného řadu Zborná – Pávov.

6b 6a

18.2.2016

Práce pokračují také na stoce C.

5

11.2.2016

Práce na stoce B5 se blíží k místu napojení stoky B5.2.

3 4

4.2.2016

Část výtlačného řadu Zborná – Pávov.

2c

28.1.2016

Práce pokračují plynule i směrem do Zborné.

2a 2b

21.1.2016

Díky příznivému počasí byly zahájeny práce na všech rozestavěných úsecích stavby. Práce také pokračují na budování výtlačného řadu do Pávova.

1

13.1.2016

Z důvodu nepřízně počasí, velkých mrazů, byly pozastaveny veškeré stavební práce na kanalizaci.

20160121_1034133b3a

11.1.2016

Mimo pokračujících prací na výtlačném kanalizačním řadu byly zahájeny také práce na gravitační kanalizaci stoky B5 a stoky C1.

2a1b1a

7.1.2016

Po přerušení prací přes vánoční svátky byly obnoveny práce na výtlačném řadu do Pávova.

2c 2b

29.12.2015

Z důvodu odstranění prosakování vody z rybníka do výkopu budované splaškové kanalizace byl v předstihu vypuštěn Návesní rybník.

20151229_091904

16.12.2015

Dnes byly dokončeny stavební práce na tlakové kanalizaci mezi Zbornou a Pávovem s tím, že práce budou pokračovat až v novém roce v závislosti na klimatických podmínkách. Za předpokladu mírné zimy budou práce opět zahájeny 4.1.2016. Současně s pokračováním prací na tlakové kanalizaci budou zahájeny přípravné práce na třech větvích gravitační kanalizace v obci (stoka A1, stoka C a C1, stoka B5).

14.12.2015

Probíhají dokončovací práce na tlakové kanalizaci ze Zborné do Pávova před přerušením prací přes vánoční svátky.

20151210_110626 20151210_110651

 

7.12.2015

Příznivé počasí dovolilo provádět i montážní práce na výtlačném kanalizačním řadu.

20151204_101830 20151201_103018 20151201_103022

3.12.2015

Přes nepřízeň počasí pokračují v předstihu výkopové práce.

20151126_091300 20151203_091148 20151126_091247

26.11.2015

Výstavba tlakové kanalizace postoupila o další desítky metrů dále k Pávovu.

20151119_09085820151203_091301

18.11.2015

Díky příznivému počasí pokračují stavební práce na tlakové kanalizaci ze Zborné do Pávova.

20151118_085016 20151118_085210

9.11.2015

Dnešního dne byly fakticky zahájeny stavební práce a to výkopem v prostoru trasy tlakového kanalizačního potrubí přibližně uprostřed mezi Zbornou a Pávovem. Výkopové práce budou probíhat od tohoto místa na obě strany, tedy jak do Pávova tak do Zborné.

20151109_093907 20151109_093730

4.11.2015

Dnes od 18:00 hodin proběhlo v sále místního hostince představení projektu „Splašková kanalizace Zborná“. Při diskuzi bylo odpovězeno občanům Zborné na jednotlivé individuální dotazy. Na prostranství u zastávky MHD budou umístěny dvě stavební buňky a v jejich blízkosti budou uvedeny kontakty na vedení stavby, zhotovitele a TDI. Zde bude také k dispozici v době provádění stavebních prací možnost nahlédnutí do projektové dokumentace, po dohodě se zhotovitelem stavby.

13.10.2015

Dnešního dne bylo na základě uzavřené smlouvy o dílo ze dne 9.10.2015 předáno staveniště „Splašková kanalizace Zborná“ zhotoviteli „Společnost Splašková kanalizace Zborná“, sdružení firem PSJ, a. s. a SYNER VHS Vysočina, a. s. Stavba bude zahájena Etapou I výtlačným řadem Pávov – Zborná. Obyvatelé Zborné byli informováni o zahájení stavby.

Výstavba nové gravitační a tlakové splaškové kanalizace a tří přečerpávacích stanic s napojením na kanalizační síť města Jihlavy.

 

Smlouva o dílo se zhotovitelem – Zborná

Smlouva o dílo se zhotovitelem – Zborná – příloha č. 1 a 2

Smlouva o dílo se zhotovitelem – Zborná – příloha č. 3

Smlouva o dílo se zhotovitelem – Zborná – příloha č. 4 až 10