„Splašková kanalizace a ČOV Henčov“

„Splašková kanalizace a ČOV Henčov“

Kolaudační souhlas s užíváním stavby Splašková kanalizace Henčov a rozhodnutí o zkušebním provozu ČOV Henčov


9.8.2017

Splašková kanalizace a ČOV Henčov – kolaudační souhlas s užíváním stavby

26.7.2017

Rozhodnutí ČOV Henčov

Splašková kanalizace Henčov – kolaudační souhlas

18.7.2017

V 9.00 hodin proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby splaškové kanalizace a následně v 10.00 hodin proběhlo místní šetření zkušebního provozu stavby ČOV Henčov.

10.4.2017

Byly upraveny svahy podél nově vybudované ČOV, proti erozivnímu splachu byly zabezpečeny jutovými rohožemi a osety.

20170406_085450 20170406_085527

Současně byly zahájeny práce na úpravě nivelety osazených kanalizačních poklopů pro finální provedení asfaltových vrstev komunikace. Byly provedeny podkladní vrstvy příjezdové komunikace k ČOV a zahájena pokládka asfaltových vrstev.

20170406_085249 20170406_085429 20170406_085541

Ve dnech 6.4. až 17.4.2017 bude uzavřen průjezd místní částí města Jihlavy Henčovem pro veškerou dopravu z důvodu provádění prací souvisejících s budováním nové splaškové kanalizace – pokládka nového asfaltového povrchu komunikace od požární nádrže k nové ČOV (směr výpadovka na Brno) a od požární nádrže k letišti (směr skládka SMJ). Vše bude řádně vyznačeno dopravními značkami.

29.3.2017

Proběhla předpřejímka (prohlídka díla před vlastním předáním) části díla, kromě stoky C a části stoky A od ČOV po napojení stoky C, s vytknutím vad a nedodělků. Současně proběhla předpřejímka opravy dvou úseků stávající jednotné kanalizace také s vytknutím vad a nedodělků.

27.3.2017

ČOV byla zavodněna a zařízení bylo připraveno na provedení komplexních zkoušek. Současně probíhá instalace dálkových přenosů na dispečink JVAK.

22.3.2017

Proběhlo individuální vyzkoušení veškerého zařízení ČOV.

20.3.2017

Veškerá zařízení čistírny odpadních vod byla překontrolována a prověřena.

1.3.2017

Opětovně byly zahájeny práce na technologii čistírny odpadních vod, byly provedeny rozvody elektro, rozvod pitné vody a postupně jsou připojována zařízení. Byl osazen hlavní rozvaděč včetně ovládacího panelu.

 

22.12.2016

Objekt ČOV byl oplocen a zůstává připraven na konečné stavební úpravy za příznivých klimatických podmínek v dalším roce. Tímto byly přerušeny veškeré práce na stavbě „Splašková kanalizace a ČOV Henčov“ přes zimní období.

3a 3b

20.12.2016

Byly provedeny úpravy komunikací na stoce C po výkopu provizorním zaasfaltováním tak, aby bylo možno provádět zimní údržbu komunikací. Finální povrchy na komunikacích stoky D a stoky A od ČOV po napojení stoky D bude provedeno v jarních měsících za příznivých klimatických podmínek.

2a 2b

14.12.2016

Provádějí se úpravy v blízkosti ČOV a úprava vodoteče potoka.

1a 1b 1c 1d

7.12.2016

Opláštění budoucí ČOV bylo dokončeno, technologie namontována, probíhají další práce na interiéru.

20161207_092102 20161207_091434 20161207_091415

30.11.2016

Pokračují práce na konstrukci čistírny odpadních vod.

20161123_092230 20161123_092204 20161123_092137

23.11.2016

Byla dokončena poslední kmenová stoka, stoka C.

20161122_104506

18.11.2016

Bylo provedeno finální zastřešení konstrukce ČOV, pokračují práce na stoce C od šachty C04 po i proti toku. Byly provedeny finální asfaltové vrstvy na komunikaci od šachty B01 po B14.

F F1 F2 G

14.11.2016

Byly zahájeny práce na konstrukci ČOV. Ćást komunikací nad stokou B je připravená k pokládce asfaltových vrstev.

D1 E E1

9.11.2016

Byly zahájeny práce na stoce C a dokončují se opěrné zdi u ČOV.

B C D

2.11.2016

Pokračující práce na opěrné zdi.

A

26.10.2016

Práce na stoce B.

18

19.10.2016

Odkloněné koryto potoka je opět na svém místě. Byly zahájeny práce na opěrných zdech.

17a 17b

12.10.2016

Práce na budování kanalizace stoky D byly ukončeny, budou prováděny terénní úpravy.

16

5.10.2016

Finální asfaltová vrstva nad částí stoky B.

15a 15b

 29.9.2016

Stoka B mezi šachtami B09 a B14 je hotová, proběhla pokládka asfaltu nad stokou B od šachty B14 po B20 a pokračují práce na ČOV.

14a 14b 14c 14d

21.9.2016

Byly zahájeny práce na stoce D a současně pokračují práce na stoce B od šachty B09 po B14.

13a 13b

14.9.2016

Stoka B podél bývalého statku je již hotová. Pokračuje násyp materiálu podél ČOV.

12a 12b

7.9.2016

Poslední část stoky B1 a osazování vodoměrné šachty pro přívod na ČOV. Podkladní vrstvy pro budoucí komunikaci jsou připraveny.

11a 11b11c

31.8.2016

Příprava podkladních vrstev komunikace nad stokou B v horní části Henčova.

10c

24.8.2016

Testování nepropustnosti stěn nádrží budoucí ČOV.

20160822_103656 20160824_094656

17.8.2016

Práce na stoce B postoupily směrem k otočce MHD.

20160817_094613 20160824_093833

 

10.8.2016

Konečný budoucí tvar nádrží ČOV bez zastropení.

20160808_105834 20160808_105328 20160817_091011

 

3.8.2016

Stoka B pokračuje do zatáčky pod bývalým statkem.

20160808_105133

27.7.2016

Vyfrézovaná komunikace pro výkop stoky D.

20160808_105117

13.7.2016

Rostoucí bednění budoucích nádrží ČOV.

20160720_084439 20160720_084906

 

15.6.2016

Výkop pro budoucí nádrže ČOV.

20160608_093102 20160608_093447

8.6.2016

Pokračují práce na nové ČOV.

20160608_091713

1.6.2016

Byly zahájeny zemní práce na nové ČOV.

3 3a

25.5.2016

Práce na stoce B finišují, buduje se poslední úsek a jednotlivé přípojky.

2 2a 2b 2c

18.5.2016

Pokračují práce na stoce A od budoucí ČOV.

1 1a

18.5.2016

Pokračující práce na stoce B.

20160511_093042

16.5.2016

Výstavba stoky B je již za polovinou.

6a 6b

12.5.2016

Dne 11.5.2016 proběhla veřejná schůze s obyvateli Henčova, na které byl prezentován harmonogram výstavby, jednotlivé postupy při výstavbě a zodpovězeny dotazy týkající se napojení jednotlivých nemovitostí na budovanou kanalizaci. Schůze se kromě zástupce stavebníka, objednatele a zhotovitele zúčastnili také zástupci ze stavebního úřadu a vodoprávního úřadu.

11.5.2016

V prostoru stoky A zhotovitel narazil na skalnaté podloží, které bude pravděpodobně v 80% výkopů pro stoky.

5a 5b

4.5.2016

Pokračující práce na stoce B a na stoce A.

4a 4b

27.4.2016

Prostor staveniště ČOV byl před zahájením prací oplocen.

3

20.4.2016

Současně se stokou A byly zahájeny práce na stoce B, kde bylo z důvodu umožnění gravitačního napojení přípojek z jednotlivých nemovitostí nutno provést pro hloubení stoky oproti projektu.

2a 2b

15.4.2016

Část příjezdové komunikace do Henčova byla odfrézovaná a byly zahájeny výkopové práce pro pokládku potrubí stoky A.

1a 1b

13.4.2016

V 11.15 hodin proběhlo v obci Henčov slavnostní zahájení stavby splaškové kanalizace.

18.3.2016

Dne 14.3.2016 byla podepsaná smlouva o dílo na stavbu Splašková kanalizace a ČOV Henčov s vítězem veřejné soutěže společností COLAS CZ, a. s. Následně 16.3. bylo předáno zhotoviteli staveniště. Stavba bude ukončena v termínu 06/2017. Práce budou zahájeny přípravou území v místě budoucí ČOV a následně budou pokračovat výstavbou na stoce A a na stoce B. O zahájení stavby a předání staveniště byli obyvatelé informováni formou letáčku ve schránce.

Smlouva o dílo se zhotovitelem – Henčov