Odkanalizování Heroltic

Odkanalizování Heroltic

24.9.2018

Dnešním dnem uveřejněním smlouvy mezi Statutárním městem Jihlava jako objednatelem stavby a společností Eurovia CS a. s. jako zhotovitelem stavby nabývá tato smlouva účinnosti. V souladu s ustanovením smlouvy bude předáno ve středu 26.9.2018 staveniště a stavba tím bude defacto zahájena. Současně proběhne také slavnostní zahájení stavby poklepáním na základní kámen nové čistírny odpadních vod.

20.9.2018

Ve výběrovém řízení na Koordinátora BOZP byl vybrán na základě nejnižší ceny Ing. Libor Bílek, TDI bude zajišťovat Ing. Miroslav Bém.

19.9.2018

Dnešním dnem bylo fakticky ukončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby Odkanalizování Heroltic podpisem smlouvy o dílo. Vítězem a tedy i zhotovitelem stavby se stalo sdružení „Společnost ECS + VHS stavby + VHZ DIS – Heroltice“, se správcem společnosti firmou Eurovia CS a. s.

V rámci stavby Odkanalizování Heroltic bude provedena výstavba gravitační oddílné splaškové kanalizace profilu DN250 a DN300 v celkové délce 2013,4 m, včetně 73 přípojek De200 v délce 651,6 m a mechanicko-biologické čistírny odpadních vod s čerpací stanicí pro 300 EO. ČOV bude vybudována jako zděná přízemní budova půdorysu 9,2 x 7,2 m se sedlovou střechou, základy bude tvořit monolitická betonová vana. Na ČOV budou napojeny nemovitosti v Herolticích, ale také nemovitosti v místní části Švábka. Vyčištěné odpadní vody budou přečerpávány do rybníka Pod Vsí. Projektantem uvedené stavby je Ing. Martin Růžička, Csc – Alcedo, Jindřichův Hradec. Celkové náklady dosáhnou bezmála 34mil. Kč bez DPH.

Koordinační_situace

4.5.2018 

Dne 4.5.2018 bylo zahájeno výběrové řízení na stavbu jednotné splaškové kanalizace a ČOV v Jihlavě, místní části Heroltice s názvem Odkanalizování Heroltic zveřejněním výzvy k podání nabídky na realizaci. Zadavatelem je Statutární město Jihlava s tím, že výběrové řízení na základě smlouvy administruje společnost Jihlavské vodovody a kanalizace a. s.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele.