Odkanalizování Heroltic

Odkanalizování Heroltic

13.12.2018

Současně s pracemi na stoce A prostoru návsi, stoce A-2 v komunikaci „k průmyslové zóně“ a pracím v prostoru ČOV, byly také zahájeny práce na stoce B a B-1.

18

11.12.2018

Výkopy jsou po uložení potrubí zasypány a zhutněny tak, aby po nich mohli obyvatelé jezdit ke svým domovům.

17

6.12.2018

Současně se stokami se budují i jednotlivé kanalizační přípojky k nemovitostem, některé krátké, jiné opravdu dlouhé.

15 16

4.12.2018

V prostoru budoucí ČOV byly vykáceny stromy, vytrhány pařezy a provedena sonda složení zeminy, bohužel se ukázalo, že se jedná o černou skládku komunálního odpadu z minulých let.

13 14

27.11.2018

Práce byly rozděleny na dva úseky – stoka A-1 k zemědělskému podniku a stoka A-2 „k průmyslové zóně“.

1112

 

22.11.2018

Neukázněný polský řidič kamionu nejen že nerespektoval dvakrát zákaz vjezdu, ale průjezdem přes staveniště poškodil propustek a zábradlí. Také návěs kamionu utrpěl šrámy. Škodu řešila Policie ČR.

9 10

20.11.2018

Usazování spojné šachty stoky A a stoky A-2.

8

13.11.2018

Vlastní výkopové práce byly zahájeny v prostoru u budoucí ČOV na páteřní stoce A profilu DN300. Zde byla zemina jílovitá, do výkopu prosakovalo velké množství spodních vod.

5 6 7

8.11.2018

Po vytyčení všech inženýrských sítí byla geodeticky vyměřena budoucí trasa splaškové kanalizace a provedeno odfrézování asfaltové vrstvy.

2 3 4

7.11.2018

Dnešního dne proběhla v sále místního hostince od 17:00 schůze s občany Heroltic, na které byla představena stavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod, byl přednesen způsob budování po etapách, tak aby byl zabezpečen příjezd k jednotlivým nemovitostem bez většího omezení. S některými občany byly přímo na místě projednány možné drobné úpravy napojení jednotlivých domů na budoucí kanalizaci. Občanům byla promítnuta nejen situace rozvodů kanalizace, ale také i stavební řešení ČOV.

Koordinační_situace

26.9.2018

Dnes byla slavnostně zahájena stavba „Odkanalizování Heroltic“ poklepáním na základní kámen nové čistírny odpadních vod. Slavnostního zahájení se zúčastnili mimo jiné i zástupci Statutárního města Jihlavy pánové Popelka a Kalina, náměstci primátora.

IMG_20180926_153817 IMG_20180926_155726

24.9.2018

Dnešním dnem uveřejněním smlouvy mezi Statutárním městem Jihlava jako objednatelem stavby a společností Eurovia CS a. s. jako zhotovitelem stavby nabývá tato smlouva účinnosti. V souladu s ustanovením smlouvy bude předáno ve středu 26.9.2018 staveniště a stavba tím bude defacto zahájena. Současně proběhne také slavnostní zahájení stavby poklepáním na základní kámen nové čistírny odpadních vod.

20.9.2018

Ve výběrovém řízení na Koordinátora BOZP byl vybrán na základě nejnižší ceny Ing. Libor Bílek, TDI bude zajišťovat Ing. Miroslav Bém.

19.9.2018

Dnešním dnem bylo fakticky ukončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby Odkanalizování Heroltic podpisem smlouvy o dílo. Vítězem a tedy i zhotovitelem stavby se stalo sdružení „Společnost ECS + VHS stavby + VHZ DIS – Heroltice“, se správcem společnosti firmou Eurovia CS a. s.

V rámci stavby Odkanalizování Heroltic bude provedena výstavba gravitační oddílné splaškové kanalizace profilu DN250 a DN300 v celkové délce 2013,4 m, včetně 73 přípojek De200 v délce 651,6 m a mechanicko-biologické čistírny odpadních vod s čerpací stanicí pro 300 EO. ČOV bude vybudována jako zděná přízemní budova půdorysu 9,2 x 7,2 m se sedlovou střechou, základy bude tvořit monolitická betonová vana. Na ČOV budou napojeny nemovitosti v Herolticích, ale také nemovitosti v místní části Švábka. Vyčištěné odpadní vody budou přečerpávány do rybníka Pod Vsí. Projektantem uvedené stavby je Ing. Martin Růžička, Csc – Alcedo, Jindřichův Hradec. Celkové náklady dosáhnou bezmála 34mil. Kč bez DPH.

Koordinační_situace

4.5.2018 

Dne 4.5.2018 bylo zahájeno výběrové řízení na stavbu jednotné splaškové kanalizace a ČOV v Jihlavě, místní části Heroltice s názvem Odkanalizování Heroltic zveřejněním výzvy k podání nabídky na realizaci. Zadavatelem je Statutární město Jihlava s tím, že výběrové řízení na základě smlouvy administruje společnost Jihlavské vodovody a kanalizace a. s.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele.